Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE


 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. we Włoszczowie realizuje projekt RPSW.04.02.00-26-0006/18 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

 

Działania 4.2,,Gospodarka odpadami”

Osi 4,, Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

pn.”Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego” na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie”.

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów oraz rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. Modernizacja RIPOK polegać będzie na:

  • budowie hali rozładunku i przetwarzania odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego,
  • wprowadzeniu do budynku projektowanej hali instalacji do biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej, wykorzystanie istniejącej linii sortowniczej i zamontowanie jej w nowej hali,
  • wykorzystaniu istniejącej hali sortowni do produkcji paliwa alternatywnego,
  • wykonanie instalacji odgazowania złoża odpadów i gospodarczego wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej,
  • budowie płyty kompostowej,
  • zakupie maszyn i urządzeń do obsługi składowiska.

Całkowity koszt projektu: 10 879 917,37 PLN

Całkowity koszt kwalifikowalny projektu: 8 000 000 PLN

Kwota dofinansowania: 6 800 000 PLN ,

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia polegającego na budowie hali rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego, jest poprawa usług z zakresu infrastruktury poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami, co przyczyni się do ochrony środowiska, zapobieganiu powstawania odpadów, zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa, zwiększenia udziału odpadów kierowanych do odzysku i wypełnienia zobowiązań akcesyjnych.

Projekt przyczyni się do realizacji zobowiązań akcesyjnych tj. ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz umożliwi ponowne użycie i będą przekazywane do recyklingów.

Projekt obejmuje inwestycje zintegrowane (tj. przygotowanie do recyklingu, ponownego użycia odpadów, odzysk, unieszkodliwianie odpadów). W wyniku realizacji projektu uruchomiona zostanie instalacja do produkcji paliwa alternatywnego (gaz i oleje syntetyczne pozyskane z tworzyw sztucznych w wyniku transformacji termokatalitycznej oraz biogaz pozyskany z instalacji odgazowania złoża odpadów) oraz generator prądu, który umożliwi produkcję energii elektrycznej.

Proponowana technologia produkcja paliw z odpadowych tworzyw sztucznych jest proekologiczna i charakteryzuje się wysokim stopniem przetworzenia odpadów – od 95 do 98 % masy wsadowej odpadów zostanie przetworzonych na produkty nadające się powtórnego wykorzystania. Pozostały odpad – tzw. koksik, który stanowi od 2 do 5 % masy wsadowej, może również zostać przekazany do dalszego wykorzystania zainteresowanym odbiorcom.

Dzięki realizacji projektu poprzez zastosowanie frakcji nadsitowej i biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej będzie możliwy większy odzysk surowców, co umożliwi przygotowanie ich do recyklingu, a także ich odzysk. W ramach projektu będzie zamontowana linia do rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego co wiąże się z odzyskiem odpadów, a także wpłynie na ograniczenie ilości odpadów przekazanych do ich składowania na kwaterze składowiska. Celem zagospodarowania i wykorzystania tworzyw sztucznych pozostałych z procesu sortowania, nie nadających się do dalszego wykorzystania, zostanie zakupiona i zamontowana instalacja do produkcji paliwa alternatywnego z tworzyw sztucznych.

Cmentarz Komunalny - wirtualny

Płatność

Nasza placówka

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek

 7.00 - 15.00

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Imieniny